کانگانا Ranaut در روز پنجشنبه castigated حکومت دی ان ای در حالی که خطاب به درایو تخریب BMC در ساختمان دفتر خود را یک روز قبل از Kangana Ranaut در روز پنجشنبه castigated حکومت دی ان ای در حالی که خطاب به درایو تخریب BMC در ساختمان دفتر خود را th

Kangana Ranaut. Image sourced from mid-day archives

کانگانا راناوت . تصویر منبع از آرشیو اواسط روز

کانگانا راناوت بازیگر نقش اول زن روز پنجشنبه حکومت دی ان ای را در حالی که خطاب به درایو تخریب BMC در ساختمان دفتر خود را یک روز قبل از اخته.

این بازیگر در توئیت کردن به زبان هندی نوشت: «کار خوب پدرتان می تواند به شما ثروت بدهد، اما شما باید احترام قائل باشید. تو دهنم رو مي بندي ولي صداي من تا صد ميليون بعد از من پژواک ميکنه چند تا دهن ميخواي ببندي؟ چند تا صدا فشار ميدي؟ تا زمانی که از حقیقت فرار می کنید، چیزی جز نمونه ای از دودمان نیستید.»

तà¥à¥®à¥à¤à¤à¤3/4à¤à¥ à¤à¤à¤¤à¤3/4à¤à¥ à¤à¤à¤à¤à¥à¥à¥à¥à¥ à¤à¥ ¤à¤°à¥à¥® तà¥à¥®à¤à¤à¤à¤à¤¤à¤¦à¥à¥²¤¤ à¤à¤¦à¥ ठ̧à¤à¤ ¤¤à¥ à¤à¤à¥à¤®à¤à¤° ठ̧मà¥à¤®à¤3/4ठ̈ तà¥à¤®à¥à¥¤. à¥à¤ à¤à¥¤ à¤à¤à¤®à¤3/4ठ̈à¤3/4 à¤à¤à¤¤à¤1/4à¤à¤3/4 à¤à¤ńà¥à¤à¤ńॠ, à ®à¥à¥à¤à 3/4 à¤à ®¥à¥à à à¬à¬à¤à¤¤ à à°à¥à¥ à ®à ఠमà¥à¥°à¥ à à μà¤3/4à¤à¤à 1/4 à ®à¥à°à¥ ବà¬à¤à¤3/3/0 द ठ̧ॠफतर ल¤3/4à¥à¥à¤à¤à¤®à¥à¤à¥à¥à¤à¤à¤à¥à¥à¥à¥à¥à¥à¥à¥à¥à¥à¥à¥à¤à¤à¤à¤à¤à¤à¤à¥à¥à¤à¤à¤à¤à¥à¥à¥à¥à¥à¥à¥à¥à¥à¥à¥à¥à¥à¥à¥à¤à¥à¥à¤à¤à¤à¥à¤à à¥, à तà¤à¤à¤à ̈ॠà¤à ®¥à à à ¤à¬¬à¬¤¤ à à°à¥à¥à à¥? à तà¤à¤à¤à ̈ॠà à¤μà¤3/4à¤à à 1/4à¥à¥à¤à¤à¬à 3/4à¤à à¥? à ବ¬¬¬¬à¬¬¬¤ ̧ ̧ବ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬à¤à¥à¥à¥ à¤à¥à¥® à¤à¥à¤ ठ̈à¤àà¥à¤ à¤à¤ńà ठठ̧तरà¥à¥à¤«à¤1/4 à¤μà¤à¤¤à¤μà¤3/4त. ¦ à¤à¤3/4 à¤à¤ ठ̈मà¥à¤ ̈à¤3/4 à¤à¤à¥¥¤

— کانگانا راناوت (@KanganaTeam) یدلایمخیرات 2020 سپتامبر 10

او ادعا کرد که پس از رانندگی تخریب، چندین تماس از “دوستان ماراتی” خود دریافت کرده است.

«بسیاری از دوستان ماراتی من دیروز تلفنی گریه کردند، برخی تماس های زیادی برای کمک به من دادند، برخی در خانه غذا می فرستادند که به دلیل پروتکل های امنیتی نمی توانستم آن را بپذیرم، این عمل سیاه دولت مهاراشترا نباید به فرهنگ و غرور ماراتی در جهان لطمه بزند. Jai maharashtra.”

म।°à¥ à¤à¤ मरà¤3/4ठदà¥à¥à¥à¤ ̧à¥à¤¤ à¤à¤² फà¤1/4à¥à¤ ̈ à¤à¤à¤°à¥à¥,ततà¤à¤ ̧ ̈à¥à¤ ̈ॠमà¥à¤à¥ ठ̧à¤à¤à¤3/4ठ̄तà¤à¤3//4 à¤à¥à¥¤à¥ à¤à¤ ̧मà¥à¤à¤à¥à¥à¥à¤¦à¤¤à¤¤à¤ ¤ , à¤à¥à¤ à¤à¤° à¤À¥ à¤à¤3/4ठ̈à¤3/4 à¤à¥à¤°à¤à¤à¤à¤àà थॠà¤à¥ मà¥à¤ ठ̧तà¤à¥à¥à¤ ̄रतà¤à¥ à¤À¤À¤À¤À¤À¤À¤À¤À¤À¤À¤À¤À¤ ¥à¤°à¥à¥à¥à¥à¥à¥²¥à¤à¤à¤1/4 à¤à¥à¤à¤à¤¤à¥ ठ̧à à¤μà¥à¤à¤3/4र ठ̈à¤à¤à¤ à¤à¤¤ à¤à¤à¤à¤3/4ठ̄ॠ,मà¤à¤3/4रà¤3/4षà¥à¤à¥à¤° ठ̧à¤à¤à¤à¤3/4र à¤à¤à¥ à¤à¤ ̧ à¤à¤3/4ल¥ à¤à¤°à¤¤à¤¤à¤¤ ठ̧दà¥à¥à¤à¤ ̈तठ̄à¤3/4 म ¥à¤ मरà¤3/4ठॠठ̧à¤à¤ ̧à¥à¤à¥à¤¤ त à¤à¤° à¤à¤à¥à¥à¤°à¤à¤μ¤à¤à¤. ॠठà¥à¥ ̧ ठ̈à¤à à¤à¤à¤à¤à¤à¤à¤à¤3/4ठ̈ॠà¤à¤3/4à¤4à¤à¤à¤à¤à¤à¤à¤à¤¤ à¤. à¤à¤ ̄ मà¤à¤3/4रà¤3/4षà¥à¥à¥à¥°à¤3/4 ð

— کانگانا راناوت (@KanganaTeam) یدلایمخیرات 2020 سپتامبر 10

کانگانا همچنین به زبان هندی اشاره کرد که مردم مهاراشترا «گندگاردی» توسط دولت ایالتی را محکوم کرده اند.

“من می خواهم به طور خاص توضیح دهد که مردم مهاراشترا محکوم اراذل و اوباش انجام شده توسط دولت، بسیاری از خوش خواهان Marathi من به من فونینگ، مردم در جهان و یا Himachal پرادش که در قلب خود غمگین هستند، فکر نمی کنم که من عشق و احترام در اینجا دریافت کنید.”

à ®à¥à¤ à à¤̧ ବà¤à¤3/4à¤à à ॠà μतà¤à¥à¥à¤à¤· रà¥à¤à¤à¤ ̧तà¤à¤à¤¤·à¥à¤¤ à¤à¤à¤ ̈à¤3/4 à¤à¤3/4à¤à¤à¤à¤¤ ॠà¤à¥à¤ à¤à¥ मà¤à¤3/4रà¤3/4ष·à¥à¥à¥à¥°à¤3/4 à¤à¥ ठà¤à¤ ¤²¥à¤ ठ̧रà¤à¤3/4र दà¤à¤à¤μà¤3/4à¤à¤3/4 à¤à¥ à¤à¤à¤ ̄ॠà¤à¥à¤¤à¤à¤3/4à¤à¤à¥à¤¦à¥ à¤à¥ ठ̈तददà¤à¤3/4 à¤à¤°à¤¤¤ ॠà¤à¤à¥, म।à¤à¥ मरà¤3/4ठतà¥à¥à¤à¤à¤¤à¤à¤à¤¤à¤à à ¤à¥à¤à¥ ବ¬à¬à¤à¤¤à¤à«à¬à¬1/4à¥à¤à ̈ à à°à°à à ॠà à àà¥à¤à¤، दà¥à¤ ̈तठ̄à¤3/4 ठ̄à¤3/4 à¤à¤à¤¤à¤®à¤3/4à¤à¤² त² ®à¥à¤ ल¥à¤à¥à¤à¤à¥ ततल मà¥à¤à¤à¥ दà¤à¥à¥à¥à¤à¤¤ à¤à¤à¤ à¤à ॠμॠठ̄à¤à¤à¤¤à¤ ठ̈à¤3 /4 ठ̧à¥à¥à¥à¤ à¤à¥ मà¥à¥à¥ ठ̄à¤à¤à¤3 /4ठà¤à¥à¥°à¥à¥® à¤à¤° ठ̧मà¥à¥®à¤¤. 3/4ठ̈ ठ̈à¤à¤à¤ मतà¤à¤¤à¤3/4।

— کانگانا راناوت (@KanganaTeam) یدلایمخیرات 2020 سپتامبر 10

کانگانا در یک توییت قبلی ، castigated “فمینیست های فانتزی” و “فعالان Bullywood” که او را پس از شرکت شهرداری Brihanmumbai شروع به تخریب اموال خود را در بندرا حمایت نمی کند.

“فمینیست های فانتزی، فعالان قلدریوود، گروه های راهپیمایی کاندی و اعطای جایزه باند واپسی هیچ اظهار نظری در مورد آنچه دادگاه عالی در مورد قتل آشکار قانون و نظم در مهاراشترا گفت ندارد. خوب انجام شده، با تشکر از شما برای اثبات من درست همیشه، همه شما سزاوار درمان شما از من دریافت کنید،” او نوشت.

گرفتن در تمام آخرین اخبار سرگرمی و شایعات در اینجا. همچنین، دانلود برنامه های جدید اواسط روز آندروید و iOS.

اواسط روز در حال حاضر در تلگرام است. اینجا را کلیک کنید برای پیوستن به کانالما ( @middayinfomedialtd) و اقامت به روز شده با آخرین اخبار

این داستان از یک خوراک سندیکاد شخص ثالث، آژانس ها منبع شده است. اواسط روز هیچ مسئولیت و مسئولیتی در قبال قابلیت اعتماد، اعتماد، قابلیت اطمینان و داده های متن خود را نمی پذیرد. مدیریت اواسط روز / اواسط day.com ذخایر تنها حق تغییر ، حذف و یا حذف (بدون اطلاع قبلی) محتوا در اختیار مطلق خود را به هر دلیلی آنچه