دوزینگ پمپ – مترینگ پمپ- پمپ تزریق-پمپ دیافراگمی-پمپ پیستونی

به استدلال آنکه دبی سیال به وسیله همین پمپها اهمیت اعتنا بالایی قابل اندازهگیری و تهیه و تنظیم است، مترینگ پمپ یا این که پمپ اندازهگیری نیز به آنها گفته میشود. دوزینگ پمپ یا مترینگ پمپ که از دسته پمپهای جابجایی مثبت است، به پمپهایی گفته می‌گردد که حجم یا این که دوز مشخصی از سیال را در یک دوران هنگامی معلوم و حیاتی یک دبی یا این که نرخ جریان ظریف جابجا یا این که تزریق نماید. همانطوری که ابلاغ شد پمپهای مترینگ از دسته جابجایی مثبت میباشند و حرکت رفت و برگشتی سبب ساز تولید جریان خروجی به رخ پالسی مخزن دوزینگ میشود. حرکت رفت و برگشتی منجر ساخت دبی می شود که می قدرت به راحتی آن را به وسیله یک موج سینوسی نشان اعطا کرد دبی پمپ برابر است اهمیت حاصلضرب مقدار جابجایی مفید پیستون در تعداد سیکل ها در واحد زمان. دوزینگ پمپ به جهت کلرزنی و تزریق اسید و قلیا و بطور کلی تزریق میزان مشخصی از سیال به مخازن و استخرها یا به لوله های زیر فشار استفاده میشود. به جهت تزریق سیال اهمیت مقدار(دوز) معین از دوزینگ پمپ به کار گیری می شود که حیاتی توجه به همین فرمان اسم دیگر این تجهیز پمپ تزریق و به عامل این‌که در همین پمپ ها، مقدار دبی معین و قابل تهیه می باشد به آن ها مترینگ پمپ هم گفته می شود. دوزینگ پمپ ها در دو جور دیافراگرمی و پیستونی هستند و هر چند میتوانند به جهت پمپاژ آب گزینه به کارگیری قرار گیرند، اما بیشترین کاربرد آنان به جهت تزریق مواد شیمیایی، محلولها و دیگر سیالها است. اکثر سیستم های لوله کشی تهیدست شیرهای ایمنی به جهت مراقبت از لوله ها در هنگام افزایش فشار غیر مجاز می باشد. شیرهای یکطرفه پمپ های مترینگ باید از ورود ذرات و خرده ریزها توسط کارگزاری صافی، محافظت شود. در شکل ذیل شماتیک نصب یک سیستم دوزینگ پمپ نشان داده شده است. صافی ها در ورودي پمپ قرار دیتا می شوند که از ورود جامدات و اجسام کوچک به باطن پرهیز شود. به جهت کلرزنی و همچنین تزریق سایالات خورنده مترینگ پمپ ها بهترین گزینش هستند.