دریچه بازدید داکت اسپلیت

برای ایجاد دریچه داکت اسپلیت هم از طراحی و ساخت کادر شروع می کنیم.برای تولید قاب دریچه داکت اسپلیت در آغاز می بایست سایز چهارچوبه قاب زیرکار استحصال گردد.بر مبنا همین بعدها به مقدار نیم سانت از هر طرف، فریم روزنه داکت اسپلیت را کوچکتر در حیث می گیریم تا به راحتی در محلِ نشیمنِ خود جانمایی گردد.با تعیین بعدها ظریف فریم روزنه داکت اسپلیت نوبت به برش پروفیل اضلاع قاب می پردازیم.پس از برش اضلاع فریم روزنه داکت اسپلیت نسبت به گوشه زنیِ سرهای اضلاع پروفیل قاب دریچه داکت اسپلیت اقدام می گردد.این عمل به این خاطر شکل می پذیرد که کل گوشه ها به رخ تماما گونیا ساخته شود.پس از گوشه زنی ِ اضلاع فریم،بوسیله کرنرها یا این که گوشه های فلزی همین اضلاع به هم متصل و ساختار چهارگوشه ی کادر دریچه داکت اسپلیت حاصل می آید.پس از همین تراز باید جای پیچ ها را بر روی ساختار فریم روزنه داکت اسپلیت حک نمود. همین دریچه داکت اسپلیت از زیباترین و دکوراتیوترین انواع روزنه داکت اسپلیت به شمار می آید.ساختار همین دریچه داکت اسپلیت هم از یک فریم و درب تشکیل یافته است.فریم روزنه داکت اسپلیت در دو سایزِ ۳ و ۵ سانتی ایجاد می شود.جنس فریمِ روزنه داکت اسپلیت از نوع پروفیل آلومینیومی می باشد.برای ساخت قاب دریچه داکت اسپلیت نخست می بایست سایز چهارچوبه ای که قرار است روزنه داکت اسپلیت بر روی آن تعبیه شود را بدانیم و به مقدار نیم سانت از هرطرف از سایز کادر دریچه داکت اسپلیت کسر نماییم.پس از برشِ قطعه های قاب دریچه داکت اسپلیت نسبت به گوشه زنیِ کل این قطعات مبادرت می نماییم.پس از عملیات گوشه زنی بایستی بوسیله ی کرنرهای فلزی بصورت پِرسی این قطعات را بصورت قائم الزاویه به یکدیگر متصل نماییم.با فراهم شدنِ چهارچوبه ی کادر دریچه داکت اسپلیت،اگر قرار باشد دریچه داکت اسپلیت بصورت پیچ از نما نصب کنیم بر بر روی نمای فریم روزنه داکت اسپلیت جای پیچ ها را دارای پِرس های اختصاصی تعبیه می کنیم. اهمیت کامل شدن ایجاد کادر روزنه داکت اسپلیت بایستی نسبت به ساخت درب دریچه داکت اسپلیت گل سقفی اقدام شود.ابعاد درب روزنه داکت اسپلیت وزنه ای از بعد ها داخلی فریم نشات می گیرد.برای انتخاب دقیق بعدها درب می بایست از بعد ها تودرتوی کادر دریچه داکت اسپلیت به میزان ۲ میلیمتر از هر سو کسر نمود تا درب وزنه ای دریچه داکت اسپلیت به راحتی در هنگام بازوبستن،برداشته و گذاشته شود.جنس درب روزنه داکت اسپلیت از ورق آلومینیوم با دستکم ضخامت یک میلیمتراست.این ضخامت کلیدی ارتقاء بعد ها درب دریچه داکت اسپلیت افزایش می یابد.برای ایجاد این دسته درب می بایست در درون ساختار ورقِ درب دریچه داکت اسپلیت به تعداد یک یا این که دو شیارِ محیطی ایجاد نمود.با تولید و اتمام شیارهای چهارگوش در ساختار درب دریچه داکت اسپلیت، درب روزنه نمودِ اصلیِ خویش را بازمی یابد.برای استحکام درب دریچه داکت اسپلیت یک سیستم خم کاری در دورتادورِ حاشیه ی درب دریچه داکت اسپلیت ساخت می نماییم که درب دچار تاب خوردگی یا حالت دِفرمه پیدا نکند. تعداد شیارهای محیطی که می بایست بر روی گوشه و کنار درب همین دریچه داکت اسپلیت می بایست تعبیه شود به میزان نیازِ هوای اضطراری جهت دستگاه فن کویل از محفظه بسته است و در واقع تک گل یا دوگل بودنِ درب روزنه داکت اسپلیت دقیقا به نیاز دستگاه حرفه کویل به هوا دارد.با دقت به لولایی بودنِ دربِ دریچه داکت اسپلیت گل سقفی ،لذا تعبیه قفل به تعداد لازم بر بر روی درب های ان الزامیست.نوع همین قفل ها اغلب از نوع زیمنسیست که کلیدی اصلی که به همگی آن ها میخورد قابل بازوبست است.با اتصال درب به فریم دریچه داکت اسپلیت گل سقفی و نیز حیاتی تعبیه قفل های زیمنسی نوبت به انجام عملیات رنگ میرسد.این عملیات به وسیله دستگاه پاششِ رنگ پودری الکتروستاتیک به کل سطح های داخلی و بیرونی دریچه داکت اسپلیت گل سقفی شروع و اصلی قرار دادنِ دریچه در باطن کوره رنگ تکمیل میشود.پس از انجام این روند و اتمام مراحل پخت رنگ، دریچه داکت اسپلیت را از کوره خارج و به وسیله کاورهای مشماییِ ضدضربه میپوشانیم تا درست و تندرست به محل پروژه انتقال و در جای خویش تعبیه شود. در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها زیاد عمده در گزینه قیمت دریچه بازدید داکت اسپلیت لطفا به بازدید از قیمت دریچه تماشا داکت اسپلیت وب تارنما ما.